fbpx
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
надання платних стоматологічних послуг (виконання робіт)

м.Одеса                          "06"липня 2021 р.

 

ФОП Тюпіков Євген Євгенович , діючий на підставі ліцензії МОЗ України наказ № 1365  , в подальшому «Виконавець», публічно пропонує необмеженому колу фізичних осіб можливість отримання передплачених медичних послуг, для чого публікує умови і правила надання таких послуг які викладені у цьому договорі який є публічним договором приєднання.

 1. Предмет договору
  • Цей договір є публічним договором приєднання.
  • Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом звернення Пацієнта до Виконавця з метою отримання медичних послуг.
   Пацієнтом за цим договором може бути:
   • Повнолітня фізична особа, яка приєдналась до цього договору
   • Дитина (особа віком до 18 років), в інтересах якої приєднання до цього договору було здійснено її батьками або законними представниками..
  • Виконавець зобов’язується на умовах цього договору надати Пацієнту стоматологічні послуги (виконати роботи), а Пацієнт зобов’язується оплатити їх.
  • Конкретні види стоматологічних послуг (робіт), які Виконавець повинен буде надати (виконати) Пацієнту, будуть визначатися загальним станом здоров’я Пацієнта, медичними показаннями по стоматологічному лікування, з урахуванням матеріально-технічних можливостей Виконавця.
  • На початку, Пацієнту визначається лікуючий лікар який здійснює первинний огляд Пацієнта, та, у випадку необхідності, призначає діагностичні дослідження.
  • Після проведення первинного огляду Пацієнта та отримання результатів діагностичних досліджень, лікуючий лікар пропонує Пацієнту можливі варіанти лікування. Пацієнт має право або обрати один з запропонованих варіантів лікування, або відмовитися від усіх запропонованих варіантів.
   У випадку відмови від усіх запропонованих варіантів лікування, Пацієнт зобов’язаний сплативши тільки вартість обстеження, включаючи лабораторні та інструментальні дослідження, після чого цей Договір вважається припиненим.
  • Якщо Пацієнт згоден із запропонованим лікуючим лікарем варіантом лікування, Пацієнт свідомо підписує План лікування, який включає в себе перелік видів медичної допомоги, яку Виконавець буде зобов’язаний надати Пацієнту, орієнтовні терміни надання такої допомоги і прогнозована вартість, яку Пацієнт зобов’язаний буде сплатити.
  • У разі необхідності проведення Пацієнту ортопедичних робіт, Виконавець надає Пацієнту Попередній план лікування з урахуванням індивідуальних особливостей та затверджених стандартів лікування та локальних протоколів Виконавця, в якому зазначається орієнтовний обсяг послуг (робіт) і приблизна їх вартість. Остаточний План лікування буде складено і надано Пацієнту для узгодження тільки після повного завершення терапевтичного, хірургічного та ортодонтичного лікування Пацієнта, якщо таке лікування буде необхідно.
  • Перед початком надання послуг (робіт) відповідно до узгодженого сторонами Планом лікування (Попереднього плану лікування), Пацієнт свідомо дає свою добровільну інформовану згоду на заплановані медичні втручання, за формою, встановленою Виконавцем, які містять інформацію про конкретні види медичної допомоги, методи діагностики, лікування, анестезії, ризики та можливі ускладнення , які можуть виникнути в результаті надання стоматологічних послуг (виконання робіт) тощо.
  • У випадку, коли в ході проведення медичного втручання передбаченого Планом лікування (Попереднім планом лікування) виявиться, що Пацієнту необхідно надання інших, або додаткових видыв медичної допомоги, або надання медичної допомоги в іншому обсязі, або необхідне застосування інших матеріалів та / або препаратів, і узгодити такі зміни Плану лікування буде неможливо без заподіяння шкоди життю або здоров’ю Пацієнта (наприклад: Пацієнт під наркозом; розпочато хірургічна операція, яка не може бути зупинена, без наслідків для здоров’я Пацієнта і т.п.), Пацієнт надає Виконавцю право самостійно внести необхідні зміни в План лікування, а Пацієнт зобов’язується оплатити такі, попередньо не погоджені стоматологічні послуги (роботи), за цінами, згідно чинного, на момент виконання, Прейскуранта цін Виконавця.
 2. Права і обов’язки сторін
  • Виконавець зобов’язаний:
   • Залежно від медичних показань, призначити Пацієнту необхідні обстеження, передбачені регламентами Виконавця, після чого розробити і надати Пацієнту для узгодження План лікування (Попередній план лікування). Надання стоматологічних послуг (виконання робіт) проводиться на підставі узгодженого Пацієнтом Плану лікування (Попереднього плану лікування).
   • Надавати стоматологічні послуги (виконати роботи) відповідно до узгодженого з Пацієнтом Плану лікування (Попереднім планом лікування) із застосуванням необхідних матеріалів, медикаментів, інструментів, устаткування.
   • У разі виникнення за медичними показаннями необхідності внести зміни в План лікування (Попередній план лікування), узгодити такі зміни з Пацієнтом, за винятком випадку, передбаченого п.1.10 цього договору.
   • Дотримуватись правил медичної етики й деонтології у взаєминах з Пацієнтом, дотримуватись лікарської таємниці, за винятком випадків передбачених законодавством.
   • Надавати якісні стоматологічні послуги (виконувати роботи) відповідно до вимог, які висуваються до методів діагностики, профілактики та лікування, які дозволені на території України. Стоматологічна допомога надається в кабінетах Виконавця, які оснащені обладнанням, інструментарієм і матеріалами, відповідно до діючих стандартів.
  • Пацієнт зобов’язаний:
   • Дотримуватись узгодженого сторонами Плану лікування.
   • Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Виконавця з якими Пацієнт ознайомлений на момент підписання договору (розміщених на стенді в куточку споживача).
   • Здійснювати заплановані візити до лікаря в призначений лікарем день та час, виконувати всі вимоги і рекомендації лікаря.
   • У разі виникнення яких-небудь дефектів, які не потребують екстреної (невідкладної) медичної допомоги – негайно звернутися до Виконавця, не звертаючись за допомогою в інші лікувальні установи або до інших лікарів.
   • Для пацієнтів віком до 18 років – відвідувати 1 раз в три місяці лікаря-стоматолога Виконавця для контрольного огляду; для пацієнтів віком від 18 років – відвідувати 1 раз в шість місяців лікаря-стоматолога Виконавця для контрольного огляду.
   • Відвідувати 1 раз в шість місяців гігієніста Виконавця для проведення професійної гігієни порожнини рота.
   • Повідомляти достовірну інформацію при зборі анамнезу та під час надання послуг, у тому числі інформацію про стан свого здоров’я, захворювання, алергійних реакціях та інші відомості, що стосуються його особистості, стану здоров’я його та родичів, та інші необхідні для надання медичної послуги, а також, негайно інформувати Виконавця про всі побічні ефекти, що виникають в ході лікування.
   • Суворо дотримуватись і виконувати встановлені лікарем профілактичні й лікувальні заходи.
   • Засвідчити особистим підписами факти ознайомлення й згоди з даним договором, планом лікування, лікарськими рекомендаціями, орієнтовними термінами виконання й вартістю робіт.
   • Оплатити надані Виконавцем послуги в повному обсязі, в порядку і в терміни, передбачені цим Договором та Планом лікування (Попереднім планом лікування) відповідно до діючого Прейскуранта цін Виконавця.
   • Робити усвідомлений вибір, під час узгодження Плану лікування (Попереднього плану лікування), та нести усі ризики, що пов’язані з таким вибором.
   • Надавати свою усвідомлену згоду на медичні втручання, шляхом ознайомлення та і підписання інформованих добровільних згод.
  • Виконавець має право:
   • Пропонувати Пацієнту методи діагностики, лікування та профілактики, у тому числі, методи анестезії, медикаменти і матеріали, кількість виконуваних рентгенограм, необхідність виготовлення моделей щелеп, фотографій і проведенням інших діагностичних заходів, які Виконавець вважає потрібним для планування й здійснення лікування Пацієнта.
   • Пропонувати Пацієнту внести зміни в План лікування (Попередній план лікування), в разі виникнення такої необхідності за медичними показаннями.
   • Пропонувати Пацієнту при необхідності пройти додаткове обстеження у вузьких спеціалістів загального профілю у відповідних закладах та/або додаткові інструментальні методи обстеження чи діагностики.
   • Протягом усього часу надання стоматологічних послуг (виконання робіт) Вимагати у Пацієнта надання відомостей і документів, необхідних для ефективного лікування.
   • Відмовитися від цього договору і припинити надання медичної допомоги, якщо за медичними показаннями не можна продовжувати надання послуг (виконання робіт), передбачених узгодженим з Пацієнтом Планом лікування (Попереднім планом лікування), а Пацієнт відмовляється вносити у вказані плани лікування рекомендовані зміни.
   • Відмовитися від цього договору і припинити надання медичної допомоги, якщо Пацієнт не узгоджує План лікування (Попередній план лікування), або не відмовляється від підписання добровільної інформованої згоди на медичне втручання яке, передбачене узгодженим Планом лікування (Попереднім планом лікування).
   • При виникненні ситуацій, в яких пацієнту необхідна невідкладна (ургентна) допомога, і неможливості отримати з об’єктивних причин згоду Пацієнта, або його законного представника, самостійно визначити обсяг досліджень і медичних втручань, необхідних для її надання.
   • При виникненні заборгованості Пацієнта або призупинити надання стоматологічних послуг (виконання робіт) до моменту повного погашення боргу, або розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Пацієнту відповідного повідомлення про розірвання, що не звільняє Пацієнта від обов’язку сплатити борг та від відповідальності за несвоєчасну оплату стоматологічних послуг (робіт). При цьому, Виконавець не несе відповідальності за будь-які ускладнення, що виникли у Пацієнта, в наслідок ненадання йому своєчасної медичної допомоги у наслідок виникнення заборгованості.
   • При пропуску Пацієнтом запланованих візитів до лікаря більше 2-х разів без попередження Виконавця не менше, ніж за 4 години до призначеного часу початку прийому – розірвати Договір в односторонньому порядку (шляхом направлення Пацієнту відповідного повідомлення) і / або стягнути з Пацієнта штрафну неустойку в розмірі 10% від вартості послуг, які повинні були бути виконані в пропущені візити. Якщо візит вимагав витрат для підготовки до прийому (пародонтологічна операція, імплантація, ортопедичне лікування і т.п.), то Пацієнт, незалежно від сплати штрафу, відшкодовує Виконавцю всі витрати, пов’язані з підготовкою до запланованого медичного втручання, яке повинно було бути виконане в пропущені візити.
   • Відстрочити або скасувати надання стоматологічної послуги (виконання роботи), у тому числі в день проведення відповідної процедури, у випадку виявлення в Пацієнта протипоказань, як з боку порожнини рота, та і по загальному стану організму.
   • Відмовити Пацієнту в наданні стоматологічної допомоги у випадках:
    • виявлення у Пацієнта під час обстеження патології, лікування якої вимагає скерування Пацієнта в інший заклад охорони здоров’я;
    • відмови Пацієнта від підписання добровільного інформованої згоди, крім випадків, прямо встановлених цим договором та / або законом;
    • якщо Пацієнт відмовився від запропонованих змін до Плану лікування і ця відмова може призвести до шкоди для здоров’я Пацієнта.
    • порушення Пацієнтом або особами, які його супроводжують Правил внутрішнього розпорядку Виконавця
    • недотримання Пацієнтом медичних приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця.
    • повідомлення Пацієнтом лікарю недостовірних даних про стан свого здоров’я
    • повідомлення Пацієнтом лікарю недостовірних даних про ліки, які Пацієнт приймає.
    • знаходження Пацієнта у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
    • якщо дії Пацієнта загрожують життю та/або здоров’ю працівників Виконавця
    • якщо Пацієнт вимагає надання послуг, які не були передбачені Планом лікування (Попереднім планом лікування) та які не є доцільними з точки зору медичних показань, до таких послуг;
    • у випадку відсутності лікуючого лікаря на робочому місці, за винятком невідкладних станів, за умови згоди Пацієнта на заміну лікуючого лікаря.
   • Пацієнт має право:
    • Вибрати день і час явки до лікаря відповідно до графіка роботи лікуючого лікаря Виконавця.
    • Здійснити добровільний та свідомий вибір лікаря для надання конкретного виду стоматологічних послуг (робіт) з лікарів, які працюють у Виконавця.
    • За погодженням з лікуючим лікарем вносити зміни в План лікування (Попередній план лікування) з відповідною відміткою про це в таких документах або складання нових.
    • При виникненні необхідності в зміні Плану лікування (Попереднього плану лікування), за винятком випадків, передбачених п.1.10, п.п.2.3.7 п.2.3 цього договору, Пацієнт має право або дати згоду на новий План лікування або коригування попереднього, або відмовитися від запропонованих змін до Плану лікування. У випадку відмови Пацієнта, цей Договір вважається припиненим, а Пацієнт зобов’язаний сплатити вартість усіх послуг (робіт), щоб були надані на момент відмови.
 1. Вартість наданих послуг (виконаних робіт) і порядок оплати.
  • Орієнтовна вартість стоматологічних послуг (виконаних робіт), вказується в Плані лікування (Попередньому плані лікування) на підставі Прейскуранту цін Виконавця, чинного на момент складання відповідного плану. Остаточна вартість буде визначатися на момент надання конкретної послуги (виконання роботи) на підставі Прейскуранта цін Виконавця, чинного в той момент, за винятком випадків, передбачених п.п.3.3.2 і 3.3.3 цього договору.
  • Послуги (роботи) підлягають оплаті Пацієнтом в повному обсязі.
  • Порядок оплати.
   • Вартість стоматологічних послуг (робіт) може оплачувати окремо за кожний прийом лікаря виходячи з фактично наданих послуг (виконаних робіт), які будуть вказані лікуючим лікарем у відповідному акті, відразу ж після закінчення надання таких послуг (виконання робіт).
   • Якщо План лікування передбачає надання послуг (виконання робіт) декількома етапами, кожен з яких передбачає два і більше відвідувань лікаря, то Пацієнт зобов’язаний оплачувати вартість відповідного етапу повністю до початку надання послуг (виконання робіт) такого етапу.
   • Пацієнт маж право сплатити вартість запланованих стоматологічних (робіт) шляхом попередньої оплати. У цьому випадку зміна Прейскуранта цін не впливає на вартість попередньо оплачених послуг.
   • Якщо сума передоплати по закінченню лікування перевищила фактичну вартість наданих послуг (виконаних робіт), надміру сплачені грошові кошти підлягають поверненню Пацієнту.
   • За вимогою Пацієнта, Виконавець надає йому для передання страховій компанії такий пакет документів – акт наданих послуг (виконаних робіт), чек, що підтверджує суму оплати та копію ліцензії (витяг з наказу МОЗ України). У випадку, якщо за правилами страхування потрібно узгоджувати надання послуг (виконання робіт) та їх вартість зі страховою компанією, Пацієнт робить це самостійно.
 1. Відповідальність сторін
  • Виконавець несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, не дотримання вимог, які висуваються до методів діагностики, профілактики і лікування, дозволених на території України, згідно із чинним законодавством України.
  • Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:
   • неявки або несвоєчасного явки Пацієнта на запланований візит, контрольний медичний огляд або для проведення професійної гігієни згідно п.п.2.2.5, 2.2.6 даного Договору;
   • дострокового розірвання договору з ініціативи Пацієнта або Виконавця;
   • відмови Пацієнта підписати добровільну інформовану згоду;
   • приховування Пацієнтом інформації про стан свого здоров’я або повідомлення Пацієнтом недостовірних відомостей про стан свого здоров’я;
   • невиконання приписів лікуючого лікаря;
   • недотримання Пацієнтом правил використання та догляду за встановленими лікарем конструкціями;
   • звернення за допомогою в інший заклад охорони здоров’я або до іншого лікаря приватної практики без повідомлення про це лікуючого лікаря;
   • неможливості надати медичні послуги (виконати роботи) у зв’язку з забороною введеною під час карантину або інших обмежувальних заходів;
   • порушення вимог цього договору;
   • в інших випадках, передбачених цим договором або законодавством.
  • У разі несвоєчасної оплати наданих послуг (виконаних робіт) Пацієнт виплачує Виконавця пеню в розмірі 1% від вартості несвоєчасно оплачених послуг (робіт) за кожен день прострочення платежу.
 2. Гарантії
  • Виконавець гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) у відповідності до існуючих стандартів у сфері охорони здоров’я та локальних нормативних актів Виконавця, при цьому, гарантійні строки на послуги та роботи Виконавця не встановлюються.
  • Всі дефекти і інші недоліки виконаних робіт (наданих послуг), які виявлені Пацієнтом, усуваються Виконавцем без оплати в термін, узгоджений сторонами, за винятком тих, які виникли у наслідок випадків, перелічених у п.п.4.2, 5.6 цього Договору.
  • Пацієнт, при виявленні недоліків в виконані роботи (надані послуги), має право заявити про них безпосередньо під час прийому виконаних робіт (наданих послуг), а в разі об’єктивної неможливості виявити недоліки в момент приймання – протягом семи календарних днів, з моменту фактичного надання конкретної послуги (виконання роботи).
  • Пацієнт, при виявленні в роботі (послузі) істотних недоліків, має право заявити про них протягом чотирнадцяти календарних днів, з моменту фактичного надання конкретної послуги (виконання роботи).
   Під істотними недоліками розуміються такі недоліки, які роблять неможливим або неприпустимим результат медичної послуги (роботи), після виправлення проявляються знову, але при цьому повністю залежать від дій медичних працівників, а не від індивідуальних особливостей організму пацієнта або від розвитку захворювання (виникнення нових захворювань) або від узгодженого з пацієнтом методу лікування.
  • Ризики ускладнень, про які пацієнт був попереджений до початку лікування і які настали з незалежних від Виконавця причин, не є підставою для складання заяви про будь-які недоліки у наданих послугах (виконаних роботах)
  • Виконавець не несе відповідальності за недоліки, що виникли з підстав, визначених у п.4.2 цього Договору, а також у наслідок об’єктивного розвитку захворювання, появою у Пацієнта нових захворювань, індивідуальними особливостями організму Пацієнта.
 3. Порядок вирішення спорів
  • Всі суперечки, що виникають при виконанні даного договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  • У випадку виявлення будь-яких недоліків у наданих медичних послугах (виконаних роботах), Пацієнт має заявити про це Виконавцю у письмовому вигляді у строки, що визначені цим договором. Усні заяви не розглядаються.
  • Письмова заява Пацієнта розглядається протягом тридцяти календарних днів.
  • Під час розгляду заяви, Виконавець має право вимагати від пацієнта надання додаткової інформації, у тому числі і медичних документів, вимагати пройти додаткові обстеження лікарем, або інструментальні обстеження, та/або взяти участь у проведені експертизи.
  • У випадку, коли Виконавець заявив вимогу до Пацієнта, щодо надання додаткової інформації, у тому числі і медичних документів, або пройти додаткові обстеження лікарем, чи інструментальні обстеження, та/або взяти участь у проведені експертизи, строк розгляду заяви зупиняється на строк до виконання Пацієнтом вимог Виконавця.
  • У разі коли під час розгляду заяви Пацієнта Виконавець заявив вимогу про проведення експертизи, така експертиза проводиться за рахунок Виконавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли без вини Виконавця або осіб, за дії яких Виконавець відповідає, вимоги Пацієнта не підлягають задоволенню, а Пацієнт стає зобов’язаним відшкодувати Виконавцю усі витрати на проведення експертизи.
   Пацієнт не має права ухилятись від участі у проведені організованої Виконавцем експертизи, у тому числі, Пацієнт зобов’язаний надавати усі медичні документи, які є в нього, та, на вимогу Виконавця чи експерта, пройти огляд та/або діагностичні обстеження.
   Якщо результати експертизи свідчать про безпідставність заяви Пацієнта, або якщо Пацієнт ухилився від участі в експертизі, Пацієнт зобов’язаний відшкодувати Виконавцю усі витрати, які були понесені на організацію проведення такої експертизи.
  • Якщо Пацієнт ухилиться від надання додаткової інформації, у тому числі і медичних документів, чи від додаткових обстежень лікарем, чи від інструментальних обстежень, або від участі у проведені експертизи, вважається, що його заява є цілком безпідставною та задоволенню не підлягають.
  • Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 4. Форс-мажорні обставини
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором у разі безпосередньої дії на процес форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), які Сторони не могли і не повинні були передбачити. Форс-мажорними обставинами вважаються: стихійні лиха – зсуви, землетруси, урагани і т.п., а також епідемії, масові заворушення, війни, прийняття державними органами рішення, які перешкоджають виконанню Договору.
  • Сторони зобов’язуються докласти максимум зусиль для подолання перешкод, які виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин.
 5. Інші умови
  • Цей Договір вступає в силу з моменту опублікування його на офіційному сайті Виконавця https://nikadent-family.com.ua.
  • Строк дії цього Договору – необмежений
  • Внесення змін і доповнень до цього Договору здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку.
  • Зміни до цього Договору набувають чинності з дня їх опублікування його на офіційному сайті Виконавця https://nikadent-family.com.ua.
  • Зміни до цього Договору застосовуються лише до тих Пацієнтів, які приєднуються до цього Договору після набрання чинності відповідними змінами.
  • Дія цього Договору може бути припинена Виконавцем в односторонньому порядку у будь-який час.
  • Цей договір вважається припиненим з дня опублікування відповідного рішення на офіційному сайті Виконавця https://nikadent-family.com.ua.
  • З дня опублікування відповідного рішення про припинення цього Договору, цей Договір продовжує дію виключно для тих Пацієнтів, які на день опублікування такого рішення приєднались до Договору.
  • Вся медична документація, яка заведена на Пацієнта, результати діагностичних обстежень, знімки, моделі тощо, які були підставою для діагнозу та лікування, є власністю Виконавця, і відповідно зберігається у нього, незалежно від того, за чий рахунок та у якій особі були виготовлені такі знімки, моделі тощо.
  • Ознайомлення Пацієнта (його представників) з медичною документацією відбувається в спеціально відведеному приміщенні Виконавця в присутності представника Виконавця в установленому Виконавцем порядку.
  • Пацієнт надає свою згоду на використання Виконавцем або його співробітниками даних, включаючи ті, що становлять лікарську таємницю, отриманих при обстежені й лікуванні Пацієнта, у тому числі – слайдів, фотографій, моделей тощо, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, на конференціях, або в публічній рекламі Виконавця за умови забезпечення анонімності Пацієнта.
uk

Записаться на прием

Мы перезвоним вам как можно скорее и подберем удобное время для визита в клинику